CZY DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZA W ROLNICTWIE MA CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016).
Wyłączenie wynikające z art. 3 ustawy nie pozbawia jednak działalności wytwórczej w rolnictwie  charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednakże do tej działalności nie stosuje się pozostałych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zob. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., w sprawie II OPS 1/07).