KIEDY ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST KONIECZNE?

Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest konieczne w przypadku wyrobu i sprzedaży produktów przetworzonych. Dochód z tej działalności może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.
Najprostszą formą umożliwiającą wyrób i sprzedaż produktów przetworzonych jest indywidualna działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną, która jest właścicielem firmy, osobiście prowadzi działalność i reprezentuje firmę na zewnątrz. Osoba ta, zwana przedsiębiorcą, rejestruje swoją działalność w gminie, w której jest zameldowana, składając formularz zgłoszenia. Pełną informację na temat procedury rejestracji można uzyskać w urzędzie gminy.