ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Podstawą prawną zbywania przez producenta rolnego produktów odzwierzęcych jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. nr 5, poz. 38).
Zgodnie z Rozporządzeniem - produktami przeznaczonymi do sprzedaży bezpośredniej mogą być wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego wytworzone przez rolnika w prowadzonym przez niego gospodarstwie. Sprzedaż bezpośrednia dotyczyć może jedynie produktów pozyskanych w gospodarstwie rolnym producenta, ale też właściciela pasieki lub właściciela stawów rybnych. Produkty te mogą być sprzedawane przez niego osobiście w samym gospodarstwie, na targowiskach, w halach targowych bądź do zakładów prowadzących handel detaliczny sprzedających towar konsumentom końcowym.
Sprzedaż bezpośrednia produktów może odbywać się w różnej formie. Najczęściej spotykanymi metodami dystrybucji produktów rolnych są: sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie („przy drzwiach”), sprzedaż na targowisku rolnym, sprzedaż na poboczu drogi, sprzedaż bezpośrednio do domu konsumenta („pod drzwi”), sprzedaż przez Internet, sprzedaż w formie „zbieraj sam”, sprzedaż sąsiedzka.
W ramach sprzedaży bezpośredniej dystrybucją mogą być objęte niewielkie ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wielkość produkcji i sprzedaży bezpośredniej wynosi  w przypadku :
1.    tuszek indyków lub gęsi – do 50 szt. tygodniowo,
2.    tuszek innych gatunków drobiu – do 200 szt. tygodniowo,
3.    tuszek zajęczaków – do 100 szt. tygodniowo,
4.    mleka surowego – do 1000 litrów tygodniowo,
5.    surowej śmietany – do 500 litrów tygodniowo,
6.    jaj konsumpcyjnych – od 350 do 2450 sztuk tygodniowo.
Przed rozpoczęciem działalności - sprzedaży bezpośredniej żywności zwierzęcego pochodzenia wymagana jest jej rejestracja. Sprzedaż bezpośrednia musi zostać zarejestrowana u powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności co najmniej 30 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia działalności w zakresie produkcji produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W przypadku, gdy sprzedaż ma być prowadzona na obszarze powiatu innego niż powiat, gdzie prowadzona jest produkcja, należy o tym zawiadomić, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem sprzedaży, właściwego ze względu na miejsce sprzedaży powiatowego lekarza weterynarii.
Prowadzący dostawy bezpośrednie czy sprzedaż bezpośrednią rolnik zachowuje status prowadzącego działalność rolniczą. Nie musi prowadzić ewidencji sprzedaży, może nadal ubezpieczać się w KRUS, a gdy rolnik ten jest tzw. rolnikiem ryczałtowym, kupujący od niego może wystawiać w jego imieniu faktury VAT RR.
Oznacza to także, że rolnik taki nie musi rejestrować sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Wielkość obrotów nie może jednak przekraczać wielkości plonów poszczególnych surowców uzyskiwanych rocznie w gospodarstwie realizującym dostawy bezpośrednie lub sprzedaż bezpośrednią  lub ilości osobiście (ewentualnie z pomocą członków najbliższej rodziny) zbieranych ziół i runa leśnego.