CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA (tzw. MOL)?

Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, możliwe jest między innymi w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Zasady takiej działalności określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.).

MOL jest działalnością przetwórczą i obejmuje tylko produkty pochodzenia zwierzęcego: produkty mleczne, przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, w tym gotowe  potrawy z mięsa. W ten zakres działalności wchodzi również rozbiór i sprzedaż  świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, końskiego, drobiowego, zwierząt łownych oraz dzikich z hodowli fermowych.

Działalność ta może być prowadzona wyłącznie w zakresie marginalnym w stosunku do podstawowej działalności rolniczej; lokalnie i w zakresie ograniczonym w ilości wytwarzanych produktów i ich sprzedaży oraz w obszarze sprzedaży w stosunku do miejsca wytwarzania.
Trzeba również pamiętać, że istnieją ograniczenia co do sprzedaży. Produkty pochodzenia zwierzęcego przetwarzane w gospodarstwie powinny bezpośrednio trafiać do odbiorców. O tym, czy działalność mieści się w pojęciu marginalnej, lokalnej i ograniczonej, decyduje także obszar jej prowadzenia. Miejsca produkcji i miejsca sprzedaży oraz zakłady prowadzące sprzedaż detaliczną muszą się znajdować na obszarze jednego województwa  w celu potwierdzenia jej lokalnego charakteru. Muszą też być spełnione wymagania weterynaryjne, prowadzenia tego rodzaju produkcji. Dotyczą one  m.in. warunków uboju zwierząt i przeprowadzania badań przez osoby do tego uprawnione.

Aby prowadzić działalność uznaną za MLO należy posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie można prowadzić jej w ramach gospodarstwa rolnego.
Kolejnym warunkiem prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, jest powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.
Zauważyć również należy, iż nie istnieje odpowiednik działalności MLO (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) dla przetwórstwa produktów roślinnych.