JAKA JEST RÓŻNICA POMIEDZY PRODUKTEM TRADYCYJNYM A REGIONALNYM?

W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych, wyróżnia się dwie kategorie produktów : produkty tradycyjne i produkty regionalne.

Produkt tradycyjny to produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami i z tradycyjnie używanych surowców według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury. Produkt ten może być także powiązany z danym regionem.
Produktom tradycyjnym przyznawany jest znak Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS). Zagadnienia związane z ochroną produktu tradycyjnego na poziomie Unii Europejskiej regulują:
a) Rozporządzenie Rady (WE) 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami,
b) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1216/2007 z dnia 18.10.2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Produkt regionalny to produkt wyprodukowany w określonym regionie. Produkty te charakteryzują się tym, że wytwarzane są w sposób indywidualny, przyjazny dla środowiska, z półproduktów, surowców lokalnie dostępnych oraz nie na masową skalę. Renoma tych produktów w głównej mierze związana jest z regionem, w którym są wytwarzane.  

Produktom regionalnym przyznawany jest znak Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP-może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze) lub Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG-przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie).
 
Przepisy prawne regulujące problematykę produktów regionalnych to:
a) Rozporządzenie Rady (WE) 510/2006  z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,
b) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw produktów rolnych i środków spożywczych.