JAK WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE ZNAKU GWARANTOWANEJ TRADYCYJNEJ SPECJALNOŚCI (GTS)?

Znak GTS jest to europejski znak jakości, przyznawany produktom noszącym tradycyjną nazwę, odnoszącą się do jego specyficznego charakteru lub tradycyjnie stosowaną dla tego produktu. Produkt z oznaczeniem GTS musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami (co najmniej od 30 lat).
O oznaczenie GTS mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi lub środki spożywcze oraz gotowe dania.
I.    Wniosek o przyznanie znaku GTS może złożyć wyłącznie grupa producentów lub przetwórców (w jej skład mogą wchodzić wytwórcy z różnych krajów członkowskich). Nazwa produktu musi być ponadto tradycyjnie stosowana lub oznaczać jego tradycyjny bądź specyficzny charakter.

Kolejno grupa musi sporządzić wniosek, według wzoru określonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rozporządzenie z dn. 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 58, poz. 509).

Oprócz danych teleadresowych, wniosek zawiera takie elementy jak:

- nazwa produktu w jednym lub kilku językach (jeśli produkt wytwarzany jest w różnych krajach),
- pole oznaczające, że produkt zostanie zarejestrowany z zastrzeżeniem nazwy (zgodnie z nowym rozporządzeniem),
- bardzo szczegółowy opis produktu, zawierający skład surowcowy oraz główne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne;
- szczegółowy opis wszystkich etapów produkcji, łącznie z właściwościami i cechami surowców i składników, które są stosowane przez wnioskującą grupę producentów;
- wszystko, co określa specyficzny charakter produktu,
- wszystko, co wskazuje na tradycyjny charakter produktu (czyli: wskazanie na tradycyjne surowce lub tradycyjny skład lub tradycyjną  metodę produkcji lub przetwórstwa) i jego obecność na rynku przez co najmniej 30 lat;

WAŻNE:  Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się wszystkie złożone do tej pory wnioski o przyznanie znaku Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności; mogą być one pomocne przy sporządzaniu własnego wniosku.

II. Grupa wnioskodawców sama ustala zakres i częstotliwość kontroli jakości oraz tego, czy wszyscy producenci przestrzegają zawartych w specyfikacji produktu reguł. Wskazuje też jednostkę certyfikującą. Organami uprawnionymi do  przeprowadzania kontroli są:
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prywatne jednostki certyfikujące, upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tej chwili jest ich pięć,

III. Za rozpatrzenie gotowego wniosku należy uiścić opłatę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 wynosi ona 300 zł i taką kwotę należy wpłacić na następujące konto:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno–Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000

Co jeszcze warto wiedzieć:

- składając wniosek, producenci ujawniają swoje „know-how” – opisany sposób produkcji przestaje być ich tajemnicą zawodową;
- producenci muszą liczyć się z tym, że do grupy producentów dołączą kolejni chętni, którzy będą chcieli wytwarzać produkt według opisanej specyfikacji; polityka jakości napędza zdrową i uczciwą konkurencję.