JAK WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE CHRONIONEJ NAZWY POCHODZENIA LUB CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO?

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) - Jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tego produktu muszą pochodzić z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwarzania muszą odbywać się na tym obszarze.
O znak ChNP mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze (m. in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne wyroby piekarnicze, makarony, korek i bawełna).

Wniosek o przyznanie Chronionego Oznaczenia Geograficznego można złożyć w stosunku do produktu, którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na określonym obszarze geograficznym oraz którego jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna mają ścisły związek z tym obszarem, czyli z warunkami naturalnymi miejsca i ludźmi, którzy tam żyją.


I. Do złożenia wniosku uprawniona jest grupa (w szczególnych sytuacjach osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa)

O znaki ChNP oraz ChOG mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) lub środki spożywcze (m. in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne wyroby piekarnicze, makarony, korek i bawełna), nie mogą natomiast to być dania gotowe.

II. Grupa sporządza wniosek, w którym wskazuje, o które z oznaczeń (ChNP czy ChOG) się ubiega. Dalszy tryb wnioskowania jest dla obu znaków podobny. Ważnym krokiem jest wypełnienie wniosku, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WAŻNE:  Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się wszystkie złożone do tej pory wnioski o przyznanie znaku Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności; mogą być one pomocne przy sporządzaniu własnego wniosku.

Prócz danych teleadresowych, składu grupy oraz zaznaczenia kategorii, do której należy dany produkt, potrzebna jest szczegółowa specyfikacja, w której skład wchodzą między innymi:

- nazwa produktu, zawierająca nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne;
- opis, uwzględniający surowce i główne właściwości fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne oraz organoleptyczne;
- ścisłe określenie obszaru geograficznego, na którym jest wytwarzany produkt;
- opis sposobu, w jaki grupa producentów zapewnia autentyczność i wysoką jakość produktu;
- sposób wytwarzania, pakowania itp.
- wskazanie związku pomiędzy jakością i cechami produktu, a jego miejscem pochodzenia;


WAŻNE: Jeżeli grupa producentów w uzasadnieniu powołuje się na publikacje, dokumenty czy też inne źródła, do wniosku należy dołączyć kopie tych źródeł.

III. Grupa wnioskodawców sama ustala zakres i częstotliwość kontroli jakości oraz tego, czy wszyscy producenci przestrzegają zawartych w specyfikacji produktu reguł. Wskazuje też organ kontrolny. Organami uprawnionymi do  przeprowadzania kontroli są:

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub prywatne jednostki certyfikujące, upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IV. Za rozpatrzenie gotowego wniosku  trzeba wnieść opłatę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. wynosi ona 300 zł i taką kwotę należy wpłacić na następujące konto:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno–Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000

Co jeszcze warto wiedzieć:

- składając wniosek, producenci ujawniają swoje „know-how” – opisany sposób produkcji przestaje być ich tajemnicą zawodową;
- producenci muszą liczyć się z tym, że do grupy producentów dołączą kolejni chętni, którzy będą chcieli wytwarzać produkt według opisanej specyfikacji; polityka jakości napędza zdrową i uczciwą konkurencję.