Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu Internetowego szlakiembeskidu.pl

1. Użytkownik portalu szlakiembeskidu.pl (zw. dalej Portalem) pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej.
2. Zapisanie się do usług oferowanych przez Portal, takich jak wizytówka, czy blog wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail, nr kontaktowy). Powyższe informacje wykorzystywane będą przez Operatora Portalu (Fundację Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28) w celu potwierdzenia, czy zamieszczone przez Użytkowników materiały są związane ideą i z celem realizacji projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
3. W trakcie dodawania materiałów do Portalu Użytkownik określi, jakie informacje przez niego udostępnione Operatorowi Portalu mają być widoczne w Portalu.
4. Operator Portalu wymaga tylko tych informacji, które są niezbędne do działania Portalu.
5. Operator Portalu oświadcza, iż nie będzie sprzedawał lub udostępniał informacji udostępnionych przez Użytkowników podmiotom trzecim.
6.  Informacje zbierane w trakcie korespondencji, będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zapytanie.
7.  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane Użytkownika zostaną udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
9. Portal zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. blog, wizytówki), w których wprowadzane przez Użytkownika materiały (np. treści, zdjęcia) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje materiały na Portalu po dokonaniu ich autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.
10. Dane osobowe:
a) Operator Portalu przetwarzał będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prowadzenia Portalu (subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników). Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie,
b) dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika Portalu. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
c) Portal na podstawie uzyskanych informacji sporządzi zbiorcze zestawienia statystyczne, które będzie ujawniane wyłącznie Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zestawienie nie będzie zawierało danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
d) Operator Portalu zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
e) Wszystkie treści dodane przez Użytkownika oraz dane osobowe można usunąć lub zmienić poprzez wysłanie do Operatora Portalu wiadomości za pomocą formularza znajdującego się na szlakiembeskidu.pl
f) Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby chronić Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane będą m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
11. Operator Portalu kontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą wiadomości email, telefonicznie, wykorzystując w tym celu dane wpisane do formularza.
12. Wykorzystanie plików „cookies”:
a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Portalu.
c) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Więcej informacji o „cookies” znajduje się w polityce cookies Portalu Internetowego szlakiembeskidu.pl.

Fundacja Collegium Progressus z siedzibą w Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256384, NIP 734-31-62-071, REGON 120251048

Z Fundacją można się  kontaktować elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego na szlakiembeskidu.pl lub pocztą tradycyjną. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, pytania i uwagi Użytkowników odnoszące się do zachowania poufności informacji.