Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.szlakiembeskidu.pl
 
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego szlakiembeskidu.pl (zwanego dalej Portalem), utworzonego w ramach projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Realizatorem Projektu oraz Administratorem Portalu jest Fundacja Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256384, NIP 734-31-62-071, REGON 120251048, zwaną dalej Fundacją.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r., a jego celem jest zwiększenie promocji lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie Portalu Internetowego.
5. Obszarem realizacji projektu jest obszar LGD Perły Beskidu Sądeckiego obejmujący: Gminę Rytro, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa.
6. Portal przyczyni się do utworzenia bazy adresowej lokalnych producentów żywności, wyrobów regionalnych i artystycznych, poprzez udostępnienie informacji, które posłużą:
a) stworzeniu kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej;
b) kultywowaniu i promowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
c) rozwojowi produktów regionalnych,
d) promocji walorów turystycznych regionu oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego społeczności lokalnej.
7. Portal udostępniany jest Użytkownikom, w szczególności będącymi producentami lokalnej żywności, twórcami wzornictwa artystycznego, rękodzieła, rzemieślnikami, artystami ludowymi prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia lub w inny sposób kultywujący lokalne tradycje i zwyczaje ludowe, prowadzony jest przez Fundację Collegium Progressus    
8. Portal Internetowy szlakiembeskidu.pl działa na zasadach określonych w niniejszym   Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia jakichkolwiek aktywności związanych z korzystaniem z Usług lub Serwisów w Portalu szlakiembeskidu.pl, do stosowania się do niniejszego Reglaminu, a korzystając z Usług Portalu wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o wykonywanie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.
9. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.szlakiembeskidu.pl, w każdym momencie z możliwością jego pobrania, odtworzenia, wydrukowania   itp.
10. Użytkownicy mogą dzięki odpowiednim połączeniom do stron korzystać za pośrednictwem Portalu z serwisów i usług osób trzecich. W wyżej opisanej sytuacji zastosowanie mają regulaminy lub inne dokumenty sprecyzowane przez te osoby trzecie, a Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie odpowiada za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

Definicje
§ 2
 
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Portalu, zasady świadczenia usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych przez Portal.
2. Portal Internetowy szlakiembeskidu.pl, Portal - zorganizowana platforma  internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji Collegium Progressus i dostępna pod adresem www.szlakiembeskidu.pl.
3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu, a w szczególności będący producentem lokalnej żywności, twórcą wzornictwa artystycznego lub rękodzieła, rzemieślnikiem, artystą ludowym, prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne, zespołem folklorystycznym, stowarzyszeniem.
4.  Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Fundację lub Użytkowników,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,
5.  Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp..
6. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania, przechowywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Portalu.
7. Cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które umożliwiają identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie portalu.
 
Zasady korzystania z Portalu
§ 3

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
2. Dodanie Materiałów do Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4

1. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest bezpłatne.
2. Materiały dodane przez Użytkownika będą kontrolowane przez Administratora w ciągu 24 godzin. Po zakończeniu weryfikacji będą mogły być zamieszczone w Portalu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranych tekstów publikowanych przez Użytkownika, np. tytułów zdjęć.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez ostrzeżenia niezgodnych z Regulaminem treści zamieszczanych przez Użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo prezentować w Portalu dowolne Materiały, pod warunkiem że:
a. promują one lokalną przedsiębiorczość obszaru LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” tj. Gminy Rytro, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa
b. informację zamieszczane przez Użytkownika przyczynią się do:
- stworzenia kompleksowej, profesjonalnej oferty agroturystycznej;
- kultywowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
- rozwoju produktów regionalnych,
- promocji walorów turystycznych regionu oraz wzmocnieniu potencjału ekonomicznego społeczności lokalnej.
c. tematyka Materiałów związana jest z lokalną przedsiębiorczością, tradycją, kulturą, tańcami, obrzędami, potrawami regionalnymi, turystyką, zabytkami, przyrodą itp.
d. samodzielnie przygotował Materiały i posiada do nich prawa autorskie, a także nie są one obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, nie powstały w wyniku naruszenia prawa.
e. Zdjęcia, materiały video, multimedialne itp.  spełniają określone wymagania techniczne (plik o wielkości poniżej 10 MB).
f. Materiały stanowią dzieło o walorach artystycznych, informacyjnych, promujących.
6. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a. korzystać z zamieszczonych przez Fundację materiałów
b. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Fundacji;
7. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Techniczne warunki korzystania z Portalu
§ 5

Do korzystania z Usług w Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW spełniającego następujące wymogi: przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera), włączona obsługa Cookies i Java Script.
 
Prawa własności intelektualnej
§ 6

1. Wszystkie materiały, informacje, dokumenty tekstowe, zdjęcia, grafika, układ strony www, dostępne w Portalu podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Zawarte w serwisie informacje stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tej ustawie.
3. Prawa autorskie do informacji i materiałów prezentowanych na stronach internetowych Portalu utworzonych przez Administratora należą do ich autora, czyli Administratora.
4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wyświetlanie w Portalu przesłanych Materiałów. Użytkownik udziela nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wyświetlanie w Portalu Materiałów dodanych do Portalu. Prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanych Materiałów zachowują Użytkownicy, którzy dodali je do Portalu.
5. Zamieszczając Materiały w Portalu szlakiembeskidu.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być prezentowane na łamach Portalu szlakiembeskidu.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
6. Bez wcześniejszej zgody Fundacji Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w Internecie Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
7. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
8. W celu korzystania z informacji i materiałów poza granicami dozwolonego użytku, jest wymagana odrębna zgoda podmiotu uprawnionego.
9. Wszystkie znaki towarowe, nazwy firm, loga zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli.
 
Postępowanie reklamacyjne
§ 7

1. Użytkownicy mogą składać Fundacji  reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
Wszelkie sugestie i reklamacje  dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu
2. Reklamacja powinna zawierać: email Użytkownika oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres email podany przez Użytkownika.
 
Polityka Prywatności
§ 8

1.Portal nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych Użytkowników.
2.Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości, które bezpośrednio dotyczą Portalu (wiadomości dotyczące dodanych zdjęć, linków do stron www, zmiany w serwisie, komunikaty techniczne).
3.Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych wiadomości komercyjnych i newsletterów.
4.Szczegółowy opis polityki prywatności jest opisany w Polityce Prywatności dostępnej na szlakiembeskidu.pl
5.W momencie korzystania z usług przeglądarka zapisuje na dysku komputera Użytkownika pliki cookies - małe pliki tekstowe, zawierające informacje umożliwiające identyfikację połączenia. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć pliki cookies z pamięci swojego komputera. Istnieje możliwość zmiany przez Użytkownika ustawień przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies – wiąże się to z możliwością powstania utrudnień w korzystaniu z Portalu.
6.Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe nie są przetwarzane ani przechowywane za pomocą plików Cookies.
 
Dane osobowe
§ 9
 
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – ich podanie  jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do świadczenia Usług w Portalu szlakiembeskidu.pl. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Fundację będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Fundacja Collegium Progressus z siedziba w Gródku nad Dunajcem 28.
3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Fundację tylko w celu wykonania danej Usługi i w zakresie koniecznym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż ten wyżej wymieniony odbywać się będzie tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także ma możliwość ich poprawiania i domagania się ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Fundacji na adres Fundacja Collegium Progressus, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 lub wysłać wiadomość drogą e - mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania danej Usługi domaganie się usunięcia tych danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 
Zasady Odpowiedzialności
§ 10

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników;
c. wszelkie szkody wynikające z działań Użytkownika, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu szlakiembeskidu.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e. za przerwy w działaniu Portalu z przyczyn niezależnych od Administratora i ewentualne szkody powstałe z tego powodu.
f. za czasowe zaprzestanie świadczenia usług przez Portal ze względów bezpieczeństwa.
g. poprawność zamieszczonych informacji (np. tytuły zdjęć).
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie lub zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Użytkownik jest zobligowany do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a. niepublikowania treści aprobujących radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b. niepublikowania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c. niepublikowania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d. niepublikowania treści upowszechniających używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaj
e. niepublikowania treści pornograficznych;
f. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.
5. Użytkownik jest zobligowany do tego, aby nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
6. Odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkownika w Portalu Materiały,  w szczególności za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu ponosi ten właśnie Użytkownik. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z prawem, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
7. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub treści, które mogą powodować uszkodzenia lub zakłócenia systemów komputerowych.
8. W przypadku otrzymania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator usunie te dane z Portalu oraz niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.
9. Naruszenie regulaminu można zgłosić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na szlakiembeskidu.pl
10. Treści zawartej w Portalu nie należy traktować jako dokładnego źródła informacji. Administrator nie jest odpowiedzialny za zawartość stron i za skutki z ich korzystania.

Postanowienia końcowe
§ 11
 
1. Dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie właściwym prawem jest prawo polskie.
2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
3. Niniejszy Regulamin może być modyfikowany przez Fundację. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu szlakiembeskidu.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
6. W każdej chwili Usługodawca ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu jak również wprowadzania nowych Usług do Portalu. Fundacja jest zobowiązana poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.