Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizatorem Projektu oraz Administratorem Portalu jest Fundacja Collegium Progressus z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256384, NIP 734-31-62-071, REGON 120251048.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.